home > authors > Khrushchev

Khrushchev

Found 1 thoughts of Khrushchev

Life is short; live it up.

Khrushchev